Profil spoločnosti

NAŠA ČINNOSŤ

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky vznikla ako stavebná firma v roku 1990 a odvtedy už 30 rokov rozvíja, rozširuje a skvalitňuje poskytované služby. Kvalifikovaný personál a moderné technológie, ktoré využívame, sú zárukou toho, že sme schopní zrealizovať požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.

V podmienkach Slovenskej republiky sme vlastníkmi najkomplexnejšieho a najinovatívnejšieho recyklačného strediska stavebného odpadu, ktoré svojou polohou, vybavením a logistikou ďaleko presahuje bežné štandardy.

Stavebný odpad a odpad z demolácií:

 • Uskladnenie
 • Recyklácia u zákazníka
 • Predaj recyklátorov

Prenájom stavebnej techniky:

 • Stavebných strojov
 • Stavebnej mechanizácie
 • Lešenia a debnenia

Stavebná činnosť:

 • Pozemné stavby
 • Inžinierske stavbyň
 • Dočasné stavby

Predaj a prenájom nehnuteľností:

 • Obytné a polyfunkčné budovy
 • Komerčné stavby
 • Pozemky

NAŠA ODBORNOSŤ

Disponujeme platnými súhlasmi podľa zákona o odpadoch, ktoré nás oprávňujú na výkon činnosti recyklácie stavebného odpadu. V súčasnosti sme tiež účastníkmi konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. „veľká EIA“), čo je podľa súčasnej legislatívy obligatórnou požiadavkou našej činnosti.

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.