Profil spoločnosti

Naša činnosť

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky vznikla ako stavebná firma v roku 1990 a odvtedy už 30 rokov rozvíja, rozširuje a skvalitňuje poskytované služby. Kvalifikovaný personál a moderné technológie, ktoré využívame, sú zárukou toho, že sme schopní zrealizovať požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.

V podmienkach Slovenskej republiky sme vlastníkmi najkomplexnejšieho a najinovatívnejšieho recyklačného strediska stavebného odpadu, ktoré svojou polohou, vybavením a logistikou ďaleko presahuje bežné štandardy.

Stavebný odpad a odpad z demolácií:

Prenájom stavebnej techniky:

Stavebná činnosť:

Predaj a prenájom nehnuteľností:

NAŠA ODBORNOSŤ

Sme držiteľmi rôznych certifikátov a licencií, ktorými deklarujeme svoju snahu byť pri poskytovaní našich služieb čo najlepší. Osobitný význam má naša registrácia v schéme EMAS, ktorá je výsledkom našej dlhodobej snahy o ochranu životného prostredia.

Disponujeme platnými súhlasmi podľa zákona o odpadoch, ktoré nás oprávňujú na výkon činnosti recyklácie stavebného odpadu. V súčasnosti sme tiež účastníkmi konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. „veľká EIA“), čo je podľa súčasnej legislatívy obligatórnou požiadavkou našej činnosti.

prospect nove zamky certifikacie