Profil spoločnosti

Naša činnosť

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky vznikla ako stavebná firma v roku 1990 a odvtedy už 30 rokov rozvíja, rozširuje a skvalitňuje poskytované služby.  Kvalifikovaný personál a moderné technológie, ktoré využívame, sú zárukou toho, že sme schopní zrealizovať požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite.

V podmienkach Slovenskej republiky sme vlastníkmi najkomplexnejšieho a najinovatívnejšieho recyklačného strediska stavebného odpadu, ktoré svojou polohou, vybavením a logistikou ďaleko presahuje bežné štandardy.

Stavebný odpad
a odpad z demolácií:

 • Uskladnenie
 • Recyklácia u zákazníka
 • Predaj recyklátov

Prenájom stavebnej
techniky:

 • Stavebných strojov
 • Stavebnej mechanizácie
 • Lešenia a debnenia

Stavebná činnosť:

 • Pozemné stavby
 • Inžinierske stavby
 • Dočasné stavby

Predaj a prenájom nehnuteľností:

 • Obytné a polyfunkčné budovy
 • Komerčné stavby
 • Pozemky
prospect_profil

Naša odbornosť

Sme držiteľmi rôznych certifikátov a licencií, ktorými deklarujeme svoju snahu byť pri poskytovaní našich služieb čo najlepší. Osobitný význam má naša registrácia v schéme EMAS, ktorá je výsledkom našej dlhodobej snahy o ochranu životného prostredia.

Disponujeme platnými súhlasmi podľa zákona o odpadoch, ktoré nás oprávňujú na výkon činnosti recyklácie stavebného odpadu. V súčasnosti sme tiež účastníkmi konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. „veľká EIA“), čo je podľa súčasnej legislatívy obligatórnou požiadavkou našej činnosti.

prospect_cert2

Naša zodpovednosť

Máme záujem o ochranu životného prostredia prostredníctvom minimalizovania dopadov činnosti spoločnosti na životné prostredie, ktorý vyústil v dobrovoľné zavedenie environmentálne orientovaného riadenia – systému EMAS.

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. EMAS je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa
medzinárodnej normy EN ISO 14001 najmä:

 • zhodou s legislatívou životného prostredia, ktorej plnenie je garantované štátom,
 • povinným informovaním verejnosti prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia organizácie,
 • zvýšenou angažovanosťou zamestnancov.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.emas.sk