Služby

Predaj recyklovaného kameniva

Predaj recyklátov stavebného odpadu je dôležitou súčasťou našej služby. Ponúkame kvalitné recyklované materiály, ktoré sú ekologicky udržateľné a vhodné pre rôzne stavebné projekty. S našimi recyklátmi môžete úsporne a zodpovedne využiť odpadové materiály a prispieť k ochrane životného prostredia.

Stavajte s recyklovaným kamenivom!

Recyklované kamenivo je výsledkom procesu drvenia a triedenia stavebného odpadu, ktorý je transformovaný na materiál s rôznymi frakciami zrnitosti, vrátane 0/22 mm, 0/63 mm, 16/32 mm a 32/63 mm. Tieto recykláty sú plnohodnotnou alternatívou k primárnym surovinám, ako sú lomový kameň, štrk alebo piesok, za predpokladu, že sa dodržiavajú všetky legislatívne, technické a technologické predpisy a normy. Vďaka týmto materiálom je možné efektívne využiť stavebný odpad a prispieť k udržateľnému využívaniu zdrojov a ochrane životného prostredia.

Recyklát je plnohodnotnou alternatívou k primárnym surovinám.

Recyklované kamenivo sa dá znova použiť

Recyklované kamenivo je využiteľné v rôznych oblastiach stavebníctva a infraštruktúry. Jeho využitie sa rozširuje na:

  • Podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky: Recyklované kamenivo je ideálne na vytvorenie pevného a stabilného podkladu pre cesty, parkoviská a chodníky. Jeho správna zrnitosť a pevnost umožňujú bezpečnú a spoľahlivú konštrukciu týchto povrchov.

  • Zásypový materiál medzi základové pásy stavieb: Pri stavbe budov je dôležité mať vyrovnané a pevné základy. Recyklované kamenivo sa využíva ako zásypový materiál, ktorý sa medzi základové pásy stavieb rozprestiera a zhutňuje. Jeho vlastnosti umožňujú efektívne využitie a lepšiu stabilizáciu konštrukcie.

Recyklované kamenivo je ekonomicky výhodné a zároveň šetrí životné prostredie, pretože nahradzuje potrebu ťažby primárnych surovín. S jeho využitím sa znižuje množstvo stavebného odpadu, ktoré by inak skončilo na skládke. Týmto spôsobom sa podporuje udržateľné využívanie zdrojov a ochrana životného prostredia.

Výhody recyklovaného kameniva

Cena recyklátov je porovnateľná s primárnym materiálom, čo znamená, že pri ich použití nepredstavuje finančnú záťaž pre stavebné projekty. Betónové recykláty majú schopnosť plnohodnotne nahradiť hrubé drvené kamenivo a štrkodrvu z kameňolomov, čím poskytujú ekonomickú a ekologickú alternatívu. Je zaujímavé, že recyklovaný betón je schopný dosiahnuť až o 75 % lepšiu zhutniteľnosť v porovnaní s tradičným lomovým kameňom pri rovnakom spôsobe hutnenia. Toto významne prispieva k zlepšeniu kvality a trvanlivosti stavieb. Okrem toho, využívanie recyklátov má pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože znižuje negatívne dopady skládkovania stavebného odpadu, úbytok primárnych surovín a nutnosť dopravy týchto surovín na stavenisko. Tým sa dosahuje udržateľnejší prístup k stavebnému odvetviu a ochrane životného prostredia.

Naše recyklačné služby

Výsledky recyklácie stavebného odpadu