Voľné pracovné pozície

Obchodný riaditeľ odd. dopravy a recyklácie

živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• tvorba obchodnej stratégie, identifikácia obchodných príležitostí • tvorba obchodných plánov • sledovanie, podpora a kontrola plnenia obchodných plánov • manažment obchodnej činnosti - získavanie a zabezpečovanie zákaziek osobne a prostredníctvom obchodných zástupcov • riadenie, motivovanie a kontrola všetkých obchodných zástupcov, stanovenie ich cieľov, plánov, aktivít, systém odmeňovania a províznych schém • cenotvorba, kontrola cenových ponúk, vyhodnocovanie ekonomickej efektivity jednotlivých zákaziek, navrhovanie zmien za účelom zvýšenia obratov a konkurencieschopnosti spoločnosti • príprava prehľadov, analýz o výkonnosti obchodnej činnosti • priebežná analýza trhu: monitorovanie konkurencie, trendov, cien, produktov, kľúčových zákazníkov • reprezentácia spoločnosti a udržovanie dobrých vzťahov s kľúčovými zákazníkmi • vedenie obchodných jednaní s kľúčovými zákazníkmi a partnermi • vedenie pravidelných porád obchodného oddelenia • reportovanie, prezentácia výsledkov a trendov konateľovi • dohľad nad dodržiavaním interných smerníc a platnej legislatívy • budovanie produktívnych pracovných vzťahov interne a externe • vedenie CRM systému a kontrola vedenia CRM obchodnými zástupcami

Prípravár/Prípravárka

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme skúseného kandidáta s praxou. Prípravár/ka stavieb komplexne zastrešuje prípravu a zúčastňuje sa na obchodných stretnutiach ohľadom realizácie stavebného projektu. Dohliada na spracovanie cenovej ponuky. Preberá a kontroluje projektovú dokumentáciu. Spracováva a zadáva technické podklady na vypracovanie cenových ponúk pre jednotlivých subdodávateľov. Participuje na výbere rozhodujúcich subdodávateľov, vyhodnocuje jednotlivé cenové ponuky a realizuje výber. Pripravuje návrhy zmlúv o dielo so subdodávateľmi, dodatky, kontroluje správnosť fakturácie podľa ZoD. Zabezpečuje materiálové vybavenie na jednotlivé stavby v spolupráci so stavbyvedúcim. Komunikuje so stavebným dozorom investora. Mesačne sleduje stav projektu.

Manažér pre servis strojov a vozidiel

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- starostlivosť o vozový park spoločnosti (stavebné stroje, osobné a nákladné vozidlá), sledovanie a kontrola technického stavu strojov a vozidiel priamo v mieste realizovaných zákaziek - údržba, zabezpečenie servisu a opráv strojov a vozidiel, riešenie agendy súvisiacej so servisnou činnosťou, výber dodávateľov opráv, komunikácia so servisnými spoločnosťami - nákup náhradných dielov - riešenie poistných udalostí

Obchodný zástupca odd. dopravy a recyklácie stav. odpadu

živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov a obchodných príležitostí - udržiavanie a posilňovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi - starostlivosť o existujúcich zákazníkov - spracovanie cenových ponúk, zmlúv a objednávok na základe cenníka alebo osobitne - vedenie predpísanej agendy firmy - pravidelný reporting o svojej činnosti týkajúci sa získavania nových zákaziek, najmä CRM a plnenie individuálnych úloh zadaných nadriadenými - poskytovanie technického poradenstva pre zákazníkov

Vodič nákladného vozidla

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vedenie nákladného vozidla - obsluha nosiča kontajnerov - výhoda - vedenie a obsluha nakladača - výhoda - vedenie a obsluha rýpadla - výhoda - obsluha žeriava - výhoda - vykonávanie bežnej údržby prideleného vozidla - vedenie záznamov o prevádzke vozidla

Obsluha drvičky a triedičky stavebného odpadu

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- obsluha a vedenie stavebných strojov, na ktoré je podľa denného prerozdelenia priradený (drvička, triedička) - práce na drvičke a triedičke stavebného odpadu - zodpovedá za zverený stavebný stroj, udržiava ho v čistote a poriadku - vodičské práce, skupina D - výhodou

Strojník stavebných strojov

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vedenie a obsluha nakladača - vedenie a obsluha rýpadla - vykonávanie bežnej údržby prideleného vozidla - kontrola technického stavu - vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla - komunikácia s vedúcim logistiky - dodržiavanie pracovného rozvrhu