Voľné pracovné pozície

Projektový manažér developerských projektov

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie developerských projektov a obchodná činnosť, najmä: • Kontrola, usmerňovanie zainteresovaných osôb a zabezpečovanie úloh v povoľovacích a kolaudačných konaniach • Riadenie marketingových a predajných aktivít za účelom maximálneho predaja • Zodpovednosť za cenotvorbu a maximalizáciu zisku z projektu cez nákladovú a výnosovú bilanciu, najmä znižovaním nákladov cez hľadanie a analýzu optimálnych technických, organizačných a iných riešení • Spolupráca ostatnými oddeleniami spoločnosti a inými osobami v predrealizačnej aj realizačnej fáze projektu • Spracúvanie vyhodnotení, analýz, štatistík, prehľadov, prognóz, prieskumov a pod. • Iné úlohy súvisiace so získavaním zákaziek pre spoločnosť PROSPECT podľa pokynu konateľa spoločnosti

Vodič nákladného vozidla a strojník stavebných strojov

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vedenie nákladného vozidla - vykonávanie bežnej údržby prideleného vozidla - kontrola technického stavu - vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla - komunikácia s vedúcim logistiky - dodržiavanie pracovného rozvrhu - obsluha nosiča kontajnerov - výhoda - vedenie a obsluha nakladača - výhoda - vedenie a obsluha rýpadla - výhoda - obsluha žeriava - výhoda

Administratívny pracovník odd. Dopravy a recyklácie

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- príprava podkladov k internej a externej fakturácii - vykonávanie činností spojených s ekonomickou agendou strediska - cenotvorba, vyhodnotenie ekonomickej efektivity poskytovaných služieb - príprava prehľadov, analýz a podkladov k analýzam = práca s MS Excel - kontrola finančných a účtovných dokladov (podkladov) - spolupráca pri spracovaní mesačných výkazov strediska - sumarizácia výkonov, hospodársky výsledok - kontrola správnosti vstupných údajov - odsúhlasovanie dodávateľských faktúr, vystavovanie objednávok - hospodárska korešpondencia, administratívne práce ekonomického a obchodného charakteru. - evidencia a archivácia písomností, zmlúv, objednávok, skladovej evidencie a iné podľa pokynov nadriadených - obsluha nákladnej váhy a registračnej pokladnice a s tým súvisiaca administratíva - skladové hospodárstvo - vystavovanie dokladov, evidencia a sledovanie množstva - inventarizácia majetku a skladových zásob