Voľné pracovné pozície

Mzdár/personalista

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- samostatné, komplexné spracovanie miezd, - komunikácia s príslušnými inštitúciami (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, DÚ), - príprava mesačných mzdových uzávierok, výkazov, - ročné zúčtovania daní, poistného - evidencia a spracovávanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, vyúčtovania, exekúcie), - zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru, - komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, - zabezpečenie a organizácia náborov, prijímania a prepúšťania zamestnancov, - administrácia a zabezpečenie legitimácie a legalizácie pobytu a práce zahraničných zamestnancov v SR (najmä vo vzťahu k cudzineckej polícii, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, obecným/mestským úradom a iným relevantným subjektom) a vedenie s tým súvisiacej dokumentácie, - vedenie agendy BOZP ( spolupráca so zmluvným partnerom), - sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa danej agendy, - návrhy zlepšenia aktuálnych procesov, - práca v systéme MRP

Obsluha drvičky a triedičky stavebného odpadu

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- obsluha a vedenie stavebných strojov, na ktoré má odbornú spôsobilosť a na ktoré je podľa denného prerozdelenia priradený (nakladač, rýpadlo, bager) - práce na drvičke a triedičke stavebného odpadu, uchádzač so strojníckym preukazom 4 a 9 - zodpovedá za zverený stavebný stroj, udržiava ho v čistote a poriadku - zabezpečuje potreby opráv a servis stavebných strojov - vodičské práce

Vodič nákladného vozidla a strojník stavebných strojov

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- obsluha nosiča kontajnerov- výhoda - vedenie nákladného vozidla - vedenie a obsluha nakladača - vedenie a obsluha rýpadla - obsluha žeriava - vykonávanie bežnej údržby prideleného vozidla - kontrola technického stavu - vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla - komunikácia s vedúcim logistiky - dodržiavanie pracovného rozvrhu

Stavbyvedúci

plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností súvisiacich so stavebnou činnosťou na stavbe a stavenisku - vyhodnocovanie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, evidencia stavebných prác v stavebnom denníku - vydávanie pokynov týkajúcich sa stavebných prác, organizácia práce a pohybu osôb na stavbe a stavenisku - zodpovedanie za dodržanie termínov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, predpísanú kvalitu, čerpanie nákladov a celkovú činnosť na stavbe a stavenisku s čo najefektívnejším spôsobom a najvyššou možnou produktivitou práce