Recyklácia stavebného odpadu

Neskládkujte, ale recyklujte a ušetrite!

Prečo sa oplatí recyklovať stavebný odpad?

 • Ušetríte za dopravu na skládku.
 • Ušetríte na poplatkoch za uskladnenie.
 • Ušetríte na novom stavebnom materiáli.
 • Ušetríte za dopravu nového kameniva.
 • Znížite negatívne vplyvy stavebníctva na životné prostredie.
prospect nove zamky drvenie recyklatu

Aký materiál vznikne recykláciou?

 • Stavebný materiál cenovo porovnateľný s primárnou surovinou (lomový kameň, štrk a pod.).
 • Recyklované kamenivo vhodné na opätovné použitie namiesto primárnej suroviny, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem.
 • Materiál s vlastnosťami porovnateľnými s primárnou surovinou, pričom niektoré parametre – napríklad miera zhutnenia má podstatne lepšiu.
 • Štandardne vyrábané frakcie (zrnitosti) recyklovaného kameniva sú 0-22 mm, 0-63 mm, 16-32 mm a 32-63 mm.

Na čo sa dá recyklát využiť?

 • Ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky.
 • Ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb, lebo sa dá výrazne lepšie zhutniť ako napr. lomový kameň.

Recyklácia stavebného odpadu priamo u vás!

Recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácií môže vďaka využitiu mobilných drvičiek a triedičiek prebiehať kdekoľvek – na mieste určenom klientom: priamo na stavenisku či mieste búracích prác, alebo u nás na našom zbernom a recyklačnom dvore.

Naše recyklačné technológie

Postup pri recyklácii stavebného odpadu

 • Základným technickým vybavením pre recykláciu stavebného odpadu je drvič a rýpadlo-nakladač.
 • Rýpadlo-nakladač najprv vibračným kladivom rozbije priveľké kusy na menšie a následne ich nakladá do drviča, ktorý tento stavebný odpad rozdrví na voliteľné frakcie (zrnitosť) kameniva.
 • Drvič je vybavený elektromagnetickým separátorom kovov na vyseparovanie ocele, železa a iných kovov a elektronickou pásovou váhou, ktorá presne váži hmotnosť stavebného odpadu, ktorý bol drvičom zrecyklovaný.
 • Ak je dopyt po viacerých rozličných druhoch zrnitosti recyklátu, používa sa ešte triedič, do ktorého prúdi rozdrvený stavebný odpad spravidla priamo z dopravníkového pásu drvičky, ktorý potom triedič roztriedi na ďalšie frakcie.
 • Výsledkom procesu recyklácie stavebného odpadu je recyklované kamenivo, ktoré už nemá charakter odpadu, ale charakter tovaru, materiálu. Kvalita recyklovaného kameniva závisí nielen od kvality (čistoty, zloženia) samotného vstupného stavebného odpadu, ale aj od použitých recyklačných technológií, systému a spôsobu príjmu, skladovania a logistiky vstupného stavebného odpadu.

Aký stavebný odpad je vhodný na recykláciu?

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek tuhý inertný stavebný odpad a odpad z demolácií, ktorý nie je nebezpečným odpadom a je prevažne čistý, t.j. nie je kontaminovaný inými odpadmi a látkami, napr. drevom, plastom, sklom, komunálnym odpadom a pod.

Disponujeme súhlasmi na nakladanie s týmito odpadmi, pričom ich zloženie a miera kontaminácie určujú, či sme odpad schopní prijať na zberný dvor a/alebo zrecyklovať, alebo je potrebné ho dopraviť na skládku.

Kat. číslo odpadu   

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu

10 12 08

Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová keramika (po tepelnom spracovaní)

10 12 11

Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 14

Odpadový betón a betónový kal

16 11 04

Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

16 11 06

Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

17 01 01

Betón

17 01 02

Tehly

17 01 03

Škridly a obkladový materiál, keramika

17 01 07

Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 07

17 05 08

Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 08 02

Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03


CENNÍK RECYKLAČNÝCH SLUŽIEB

Neskládkujte, recyklujte! Ušetríte na doprave aj na novom kamenive.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

CENNÍK RECYKLAČNÝCH SLUŽIEB

Neskládkujte, recyklujte! Ušetríte na doprave aj na novom kamenive.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

Ceny sú uvádzané bez 20% DPH.

P. č.  

Názov

Cena bez DPH

za tonu resp. za hodinu

Doprava

cena bez DPH

1

Drvenie < 500 ton

4,50 €/t

2,00 €/km

2

Drvenie 500 - 1000 ton

4,30 €/t

2,00 €/km

3

Drvenie >1000 ton

4,10 €/t

2,00 €/km

4

Odzemnenie v procese drvenia

2,00 €/t

2,00 €/km

5

Triedenie

60,00 €/ hod

2,00 €/km

Vyhradzujeme si právo na zmenu cenníka.
Cenník je platný od 02.07.2020

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.