Recyklácia stavebného odpadu

Neskládkujte, ale recyklujte a ušetrite!

Prečo sa oplatí recyklovať stavebný odpad?

 • Ušetríte za dopravu na skládku.
 • Ušetríte na poplatkoch za uskladnenie.
 • Ušetríte na novom stavebnom materiáli.
 • Ušetríte za dopravu nového kameniva.
 • Znížite negatívne vplyvy stavebníctva na životné prostredie.

RECYKLÁTY A ICH VYUŽITIE

Aký materiál vznikne recykláciou?

 • Stavebný materiál cenovo porovnateľný s primárnou surovinou (lomový kameň, štrk a pod.).
 • Recyklované kamenivo vhodné na opätovné použitie namiesto primárnej suroviny, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem.
 • Materiál s vlastnosťami porovnateľnými s primárnou surovinou, pričom niektoré parametre – napríklad miera zhutnenia má podstatne lepšiu.
 • Štandardne vyrábané frakcie (zrnitosti) recyklovaného kameniva sú 0-22 mm, 0-63 mm, 16-32 mm a 32-63 mm.

Na čo sa dá recyklát využiť?

 • Ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky.
 • Ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb, lebo sa dá výrazne lepšie zhutniť ako napr. lomový kameň.

ČO SA DÁ RECYKLOVAŤ?

Aký stavebný odpad je vhodný na recykláciu?

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek tuhý inertný stavebný odpad a odpad z demolácií, ktorý nie je nebezpečným odpadom a je prevažne čistý, t.j. nie je kontaminovaný inými odpadmi a látkami, napr. drevom, plastom, sklom, komunálnym odpadom a pod.

Disponujeme súhlasmi na nakladanie s týmito odpadmi, pričom ich zloženie a miera kontaminácie určujú, či sme odpad schopní prijať na zberný dvor a/alebo zrecyklovať, alebo je potrebné ho dopraviť na skládku.

Kat. číslo odpadu Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
10 12 08
Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová keramika (po tepelnom spracovaní)
10 12 11
Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
10 13 14
Odpadový betón a betónový kal
16 11 04
Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
16 11 06
Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
17 01 01
Betón
17 01 02
Tehly
17 01 03
Škridly a obkladový materiál, keramika
17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 07
17 05 08
Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 08 02
Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

CENNÍK USKLADNENIA ODPADU

Neskládkujte, recyklujte! Ušetríte na doprave aj na novom kamenive.

Zašlite nám dopyt cez formulár nižšie, volajte +421 951 300 300 alebo píšte na recyklacia@prospectnz.sk

Cenová ponuka je nezáväzná. V prípade, že Vás naša ponuka zaujme, veľmi radi Vám vypracujeme záväznú cenovú ponuku na základe tvaromiestnej obhliadky a doplnkových požiadaviek.