Recyklácia u zákazníka

V prípade nahromadenia stavebného odpadu v mieste jeho vzniku je možné spracovať s našou mobilnou recyklačnou linkou RESTAANACONDA aj priamo na mieste.

Mobilné recyklačné linky sú vybavené elektromagnetickým separátorom kovov pre účinné oddelenie kovových prvkov zo železobetónu, ako i elektronickou pásovou váhou pre presné určenie množstva spracovaných materiálov.
Nespornou výhodou týchto zariadení je ich mobilita, ktorá nám umožňuje vzniknutý stavebný odpad recyklovať v stabilnom recyklačnom stredisku, v mieste vzniku stavebných odpadov (na stavbe, v mieste rekonštrukčných, búracích, demolačných prác) a podľa požiadavky investora.

 

Recyklácia stavebných odpadov

Recyklácia stavebných odpadov je pre investorov ekonomicky zaujímavá, nakoľko stavebný odpad vzniknutý v rámci búracích a demolačných prác je možné spätne využiť až 90% podielom v stavebníctve. Stáva sa plnohodnotnou náhradou prírodných surovinových zdrojov. Medzi ekonomické výhody recyklácie stavebných odpadov patrí predovšetkým úspora v nákladoch za:

 
 
  • dopravu stavebných odpadov na legálne zariadenie, resp. skládku odpadov na odpad nie nebezpečný
  • poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov (napr. skládka na inertný odpad)
  • náklady na nákup a dopravu vstupných surovinových zdrojov

Žiadosť o cenovú ponuku

 

Recyklát


Výsledkom recyklácie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií je výrobok - recyklát, ktorý vznikol z procesu spracovania stavebného odpadu. V závislosti od veľkosti zrna sa recyklát rozďeluje na rôzne samostatné frakcie, v našom prípade veľkosti 0-22 mm, 0-63 mm, 16-45 mm a 32-63 mm. Ich kvalita závisí nielen na samotnej technológii recyklácie ale aj systémom logistiky, príjmu a skladovania stavebného odpadu určeného na recykláciu.

 

Stavebné odpady vhodné na recykláciu

Najčastejšie recyklovanými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie sú nasledovné odpady:

Kat. číslo odpadu

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

Kategória odpadu

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

 

17 01 01

Betón

O

17 01 02

Tehly

O

17 01 03

Obkladačky, dlaždice a keramika

O

17 01 07

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 08 02

Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

 
 

Kontakty

Recyklácia, predaj stavebnej sute:

Tvrdošovská cesta, Nové Zámky 940 01

+421 (0) 35 64 02 688

recyklacia@prospectnz.sk

IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275

Máte záujem o ďalšie služby našej spoločnosti?

Zobraziť ďalšie služby